Presidents and Secretaries

All Past Presidents / Honorary Secretaries of IADVL (DSB)

Year President Honorary Secretary
1973-1974 Dr. P. N. Behl Dr. T. R. Bedi
1974-1975 Dr. K. C. Verma Dr. B. K. Sood
1975-1976 Dr. Dharampal Dr. R. K. Pandhi
1976-1977 Dr. B. B. Ahuja Dr. R. S. Misra
1977-1978 Dr. D. N. Mulay Dr. R. S. Misra
1978-1979 Dr. D. N. Mulay Dr. R. S. Misra
1979-1980 Dr. P. N. Behl Dr. T. R. Bedi
1980-1981 Dr. J. S. Pasricha Dr. O. P. Singh
1981-1982 Dr. Dharampal Dr. G. R. Bagga
1982-1983 Dr. N. C. Bhargava Dr. G. R. Bagga
1983-1984 Dr. V. N. Sehgal Dr. R. V. Koranne
1984-1985 Dr. Sardari Lal Dr. K. K. Singh
1985-1986 Dr. L. C. Anand Dr. R. K. Jain
1986-1987 Dr. T. R. Bedi Dr. Sanjiv Kandhari
1987-1988 Dr. R. S. Misra Dr. V. Ramesh
1988-1989 Dr. S. D. Choudhary Dr. K. K. Bhatia
1989-1990 Dr. R. C. Sharma Dr. H. K. Kar
1990-1991 Dr. A. K. Sharma Dr. H. K. Kar
1991-1992 Dr. R. K. Pandhi Dr. J. A. Sundharam
1992-1993 Dr. Sanjiv Kandhari Dr. V. K. Upadhyaya
1993-1994 Dr. H. K. Kar Dr. A. K. Hindocha
1994-1995 Dr. V. K. Upadhyaya Dr. D. M. Mahajan
1995-1996 Dr. R. K. Jain Dr. R. K. Gautam
1996-1997 Dr. B. S. N. Reddy Dr. Ram Chander
1997-1998 Dr. D. M. Mahajan Dr. Niti Khunger
1998-1999 Dr. V. Ramesh Dr. M. Ramam
1999-2000 Dr. R. P. Gupta Dr. Binod K. Khaitan
2000-2001 Dr. V. K. Sharma Dr. Kaushal K. Verma
2001-2002 Dr. J. A. Sundharam Dr. Anil Ganjoo
2002-2003 Dr. J. A. Sundharam Dr. Anil Ganjoo
2003-2004 Dr. Vijay K. Garg Dr. Atul M. Kochhar
2004-2005 Dr. Vijay K. Garg Dr. Atul M. Kochhar
2005-2006 Dr. Anil Ganjoo Dr. Kabir Sardana
2006-2007 Dr. Anil Ganjoo Dr. Kabir Sardana
2007-2008 Dr. Ram Chander Dr. Rishi Parashar
2008-2009 Dr. Ram Chander Dr. Rishi Parashar
2009-2010 Dr.Archana Singal Dr. Vineet Relhan
2010-2011 Dr. M. Ramam Dr. Vineet Relhan
2011-2012 Dr Vibhu Mendiratta Dr Rashmi Sarkar
2012-2013 Dr Kaushal Verma Dr Sujoy Khandpur
2013-2014 Dr Niti Khunger Dr Rohit Batra
2014-2015 Dr Atul Kochhar Dr Pikun Gangwani
2015-2016 Dr Mukesh Girdhar Dr. Rajat Kandhari
2016-2017 Dr. Rishi Parasher Dr. Hema Pant
2017-2018 Dr. Vineet Relhan Dr. Chander Grover
2018-2019 Dr. Rashmi Sarkar Dr. Krishna Deb Barman
2019-2020 Dr. O P Gangwani Dr. Vinay Singh
2020-2021 Dr. Sujay Khandpur Dr. Gulhima Arora
2021-2022 Dr Vinay Singh Dr Gaurav Nakra